My, niżej podpisani przedstawiciele czternastu think tanków z ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej, będący członkami sieci 4liberty.eu, wzywamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych do podjęcia decyzji opartej na rzeczowych dowodach ekonomicznych popartych badaniami i przyjęcia TTIP oraz wszystkich jego elementów, włącznie z mechanizmem ISDS.

Mes, toliau pasirašę keturiolika viešosios politikos analizės centrų ir 4Liberty tinklo narių iš aštuonių Rytų ir Vidurio Europos šalių, raginame Europos Parlamentą, Europos Tarybą, Europos Komisiją ir ES valstybių narių parlamentus grįsti savo sprendimus tik tyrimų išvadomis ir ekonominiais duomenimis bei pritarti TTIP susitarimui ir jos elementams, įskaitant susitarimą dėl investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo.