It is increasingly clear that free trade, in all its forms is good for everyone. Ever since David Ricardo introduced the concept of comparative advantage as the ultimate argument against the mercantilist policies that had dominated until then. Simply put, in cases where one party has an absolute advantage in the production of a particular good, both parties should produce what they are best at and then trade with each other.

My, niżej podpisani przedstawiciele czternastu think tanków z ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej, będący członkami sieci 4liberty.eu, wzywamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych do podjęcia decyzji opartej na rzeczowych dowodach ekonomicznych popartych badaniami i przyjęcia TTIP oraz wszystkich jego elementów, włącznie z mechanizmem ISDS.

Mes, toliau pasirašę keturiolika viešosios politikos analizės centrų ir 4Liberty tinklo narių iš aštuonių Rytų ir Vidurio Europos šalių, raginame Europos Parlamentą, Europos Tarybą, Europos Komisiją ir ES valstybių narių parlamentus grįsti savo sprendimus tik tyrimų išvadomis ir ekonominiais duomenimis bei pritarti TTIP susitarimui ir jos elementams, įskaitant susitarimą dėl investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo.